BİTKİ BESİN MADDELERİ NOKSANLIKLARI ve BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI

GOLDENMIX

Canlı, Renkli, Albenili,

İri, Sert, Ağır, Hoş

Kokulu, Lezzetli

Kaliteli Ürünler

AZOT NOKSANLIĞI

NİTRO ZİNC
(AZOT ÇİNKO)

NİTRO FER
(AZOT DEMİR)

GOLDEN
DROP AZOT
BOR NOKSANLIĞI

GOLDEN CA BOR
(KALSİYUM BOR)

GOLDENMIX
(BİTKİ BESİNİ)
ÇİNKO NOKSANLIĞI

ÇİNKO
% 15 ÇİNKO

GOLDEN ZİNC
% 5 ÇİNKO

NITRO ZINC
AZOT ÇİNKO
BESİN NOKSANLIKLARI
kıvrılarak akan nehirlere benzerler.
Düz bir hatta görülmezler.
DEMİR NOKSANLIĞI

GOLDEN IRON
(DEMİR)

GOLDEN NITRO FER
(DEMİR - AZOT)
FOSFOR NOKSANLIĞI

GOLDEN
FOSFOR

GOLDEN
DROP

GOLDEN
GREEN
KALSİYUM NOKSANLIĞI

BOOLTEX


GOLDEN CA
KALSİYUM

GOLDEN
CABOR
MAGNEZYUM NOKSANLIĞI
GOLDEN MAGNEZYUM
KULLANINIZ
MANGAN NOKSANLIĞI
GOLDEN MANGAN
KULLANINIZ
POTASYUM NOKSANLIĞI


GOLDEN
POTAS

DROP
POTAS

GREEN
11-5-35

Bitkilerde beslenme bozuklukları denilince, yaygın olarak akla mutlak gerekli olan bir elementin yetersizliği neticesinde bitkinin büyüme ve gelişmesinde görülen duraklama, zayıflama gibi olumsuzluklar gelmektedir.

 

Oysa beslenme bozukluğu, herhangi bir besin elementinin yetersizliğinden kaynaklanabildiği gibi, fazlalığından da kaynaklanabilmektedir. Besin elementi olsun veya olmasın, herhangi bir mineral elementin, bitkinin yaşama ortamında belli bir düzeyin üstünde bulunması bitkide ciddi zararlara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bitkilerde beslenme bozuklukları, intensif tarıma geçilmesiyle birlikte, öncelikle besin elementlerinin noksanlıkları şeklinde ortaya çıkmıştır.

 

Halen de en yaygın beslenme bozuklukları, mineral besin elementlerinin eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

 

Fakat gerek kültür bitkilerindeki besin eksikliklerini gidermek ve çok ürün almak İçin kullanılan gübrelerin zaman zaman aşırı miktarlarda kullanılması, gerekse endüstriyel veya tarımsal nedenlerle toprak, su ve atmosferde kimi elementlerin miktarının doğal sınırların çok üzerine çıkması, o ortamda  yetişen bitkilerde bazı toksik etkiler yapmaktadır ki bunlar da, günümüzde çok da seyrek olmayan bir sıklıkta görülen beslenme bozukluklarıdır.

 

Bitkilerde ortaya çıkan beslenme bozuklukları bitki gelişmesini geriletir, hatta kimi hallerde gelişmeyi tamamen durdurarak bitkinin ölmesine neden olur. Bitki gelişmesinin gerilemesi, verim kaybı veya az ürün anlamına gelir. Bu nedenle bitkilerde beslenme bozukluğu  olmaması için önceden önlem alınması, eğer herhangi bir nedenle bir beslenme bozukluğu ortaya çıkmış ise bunun en hızlı bir şekilde giderilmesi, pratik tarımda verim açısından hayati önem taşır.

 

Beslenme bozuklukları sadece verimi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda elde edilen ürünün kalitesinin bozulmasına, bitkinin hastalıklara, soğuk ve susuzluğa dayanıklılığın azalmasına neden olur.

 

Yeterli ve dengeli bir, şekilde beslenmeyen bir kültür bitkisi, viral, bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı çok daha hassastır. Hem hastalıklara daha kolay yakalanır, hem de hastalıktan daha çok  zarar görür. Bu itibarla, özellikle intensif bitki yetiştiriciliği yapanlar nemli ve  sıcak ortamlarda, hastalık olasılığı çok yüksek olduğu için, bitkilerin hastalıklara dayanıklılığı artıracak olan doğru ve tam beslenme fevkalade büyük  önem taşır.

 

Verim kaybı bakımından hiç akıldan çıkarılmaması gereken bir husus vardır ki pratik tarımda oldukça önemlidir. Bir kültür bitkisinde görülen herhangi bir besin elementinin noksanlığı veya aşırı fazlalığından ileri gelen bir beslenme bozukluğu verimde kesinkes bir düşmeye sebep olur.

 

Diyelim ki bir besin elementinin noksanlığı görülmüş olsun hemen gübreleme yapılarak o besin elementinin noksanlığın giderilmesi elbette ki pratiktir, ancak noksanlık giderildi diye verim kaybına uğramadığımızı düşünmek yanlıştır. Bitkiden tam  verim alabilmemiz için, besin noksanlığın hiç görülmemesi gerekirdi.

 

Noksanlık bir kere ortaya çıktıktan sonra, az veya çok verim kaybı olacaktır. Ancak noksanlık ne kadar şiddetli olursa ve ne kadar uzun sürerse verim kaybı da o kadar büyük olacaktır. Dolaysı de iyi bir bitki yetiştiriciliği için beslenme açısından ilk tedbir bitkinin besin  ihtiyacı baştan iyi  hesaplanarak  gübrelemenin tam yapılmasıdır.

 

 

Bu şekilde bitki de bir beslenme stresi ortaya çıkmasının önüne  geçilebilir ve bitkinin verim potansiyeli ne uygun bir ürün elde edilir. Ama eğer elde olmayan nedenlerle bir beslenme bozukluğu tespit edilmiş ise, o zaman da yapılacak iş derhal o bozukluğu  giderecek önlemleri almaktır. Bunu yapmakla da ürün kaybının büyümesinin önüne geçmiş oluruz.

 

Eğer beslenme bozukluğu giderilmezse verimde ve ürünün kalitesinde çok büyük kayıplar ortaya çıkar, ürünün tümüyle kaybedilmesi de söz konusu olabilir.

 

Bir bitkide herhangi bir besin elementinin noksanlığı çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. İlk akla gelen sebep toprakta o besin maddesinin yeterli miktarda bulunmamasıdır. Sebeplerden birisi bu olmakla birlikte daha pek çok nedenle de bitkide besin noksanlığı görülebilmektedir.

 

Besin eksiklikleri kıvrılarak akan nehirlere benzerler.

 

Örneğin toprakta yeterli su ve hava bulunmaması, yüksek veya düşük  toprak reaksiyonu (pH) , organik maddenin düşük veya çok yüksek olması, fazla miktarda kireç bulunması, drenaj yetersizliği,  bozuk strüktür gibi toprak koşulları bu nedenlerden bazılarıdır.

 

Aynı Şekilde düşük veya yüksek hava sıcaklığı, aşırı bulutluluk ve benzeri nedenlerle ışık yetersizliği, transpirasyonu azaltan hava koşulları gibi iklimsel etkenler de bitkilerin besin alımını azalttığı için besin noksanlığı görülmesine yol açabilmektedir.

 

Bütün bunlardan başka insanlar da yanlış kültürel uygulamalar nedeniyle bitkide besin maddeleri noksanlığına sebep olabilmektedirler. Örneğin yanlış budamalar, yanlış toprak işlemesi, dengesiz ve aynı gübrelemeler, aşırı sulama gibi uygulamalar bitkilerde beslenme bozukluklarına sebep olabilir. Bu bozukluklar bir veya birden çok elementin noksanlığı olabileceği gibi, fazlalığı da olabilir.

 

Bitkilerde bir beslenme bozukluğu olduğu zaman, çoğu defa bunu belli ederler. Gelişmede yavaşlama, yapraklarda küçülme veya bazı şekil bozuklukları, sürgün sayısında azalma ve sürgün boyunun kısalması, yapraklarda bazı renk değişiklikleri en belirgin beslenme bozukluğu simptomlamdir. Özellikle yapraklarda görülen renk değişiklikleri, besin elementlerinin cinsine göre tipik olduğundan, noksanlık veya fazlalığın sebebinin anlaşılmasında oldukça yardımcı olur.

 

Beslenme bozukluklarının, özellikle beslenme noksanlıklarının hızlı bir şekilde teşhis edilmesi önemlidir.

 

Çünkü noksanlık sebebinin teşhis edilmesi o noksanlığın giderilerek ürün kaybının önüne geçilmesi için şarttır. Yukarıdaki paragraflarda açıklanmış olduğu gibi, noksanlık stresi ne kadar uzun sürerse, ürün kaybı da o kadar fazla olacaktır. Noksanlığın teşhiside, o besin elementinin noksanlığında ortaya çıkan simptomların bilinerek tanınması oldukça önem taşır. Teşhiste bize kolaylık sağlayan bir husus, belli bir besin elementine ait noksanlık simptomlarının, değişik bitkilerde birbirine oldukça benzemesidir.

 

Bununla birlikte, bitkilerde görülen bir beslenme bozukluğunu, sadece simptomlara bakarak kesin bir şekilde  teşhis etmek her zaman mümkün olmayabilir. Her şeyden önce böyle bir iş önemli derecede tecrübe kazanmış olmayı gerektirir. Çünkü beslenme bozukluğunda bitkilerde ortaya çıkan arazlara benzeyen görüntüler yukarda kısaca değinilen birçok sebepten ileri gelebileceği gibi, ayrıca biyotik faktör denilen birçok böcek, virüs mantar ve bakteri zararları da benzer görüntüler yaratabilir.

 

Bunun dışında kullanılan zirai mücadele ilaçları ve hormonlar da yüksek dozlarda kullanıldığında bitkilerde beslenme bozukluklarına benzer arazlar yaratabilmektedir.

 

Beslenme bozukluklarına ait simptomların gözle tanınmalarını güçleştiren bir diğer önemli sebep de, pratikte  birçok durumda birden fazla besin maddesi noksanlığının aynı anda ortaya çıkmasıdır. Böyle durumlarda birden fazla besin maddesi noksanlığına ait simptomlar birbirine karıştığı için teşhis oldukça güçleşir.

 

Üretilen yeni genotiplerde besin noksanlıklarına ait simptomlar bugüne kadar bilinenlerden farklı olabilmektedir. Buna iyi bir örnek yüksek verimli ve hızlı büyüyen pamuk varyetelerinde görülen potasyum noksanlığıdır.

 

Potasyum noksanlığı simptomların yaşlı yapraklarda görülmesine karşın, hızlı  büyüyen yüksek verimli bazı pamuk çeşitlerinde önce genç  yapraklarda ortaya çıkmakta ve yukarıdan  aşağıya doğru yayılmaktadır. Bu nedenle de bu tür potasyum noksanlığı anormal potasyum noksanlığı olarak adlandırılmıştır. 

 

Bütün bu sayılan güçlükler, beslenme bozukluğunun teşhisinin zor olduğunu söyleyerek, bu konuda çalışanları korkutmak için değildir elbet.

 

Amacımız bitkilerdeki beslenme bozuklukların teşhisini çok basit bir iş olarak algılayarak yanılgıya düşülmesini, yanlış teşhis konulmasını  önlemektir.

 

Çünkü yanlış teşhise dayanarak yapılacak gübre uygulamaları sadece gübreleme masraflarının boşa gitmesine neden olmayacak, fakat aynı zamanda bitkiyi beslenme bozukluğundan kurtarmayacağı için ürün kaybının da büyümesine, belki ürünün yok olmasına yol açabilecektir. Oysa konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan kişilerin, beslenme bozukluklarının simptomları tanıyarak gözle teşhis edilmesinin çok avantajları vardır.

 

Gözle teşhis, her şeyden önce zaman almayan, çok hızlı ve hiç masrafı olmayan bir teşhis yöntemidir. Oysa toprak ve bitki analizlerine dayanarak bir simptomun teşhisi hem ciddi bir bedel ödemeyi hem de uzun sayılacak bir zamanı gerektirir. Masrafın yanında zaman kaybı da çok önemlidir.

 

Bir besin elementi noksanlığının yarattığı bir stres varsa bunu gidermek için yapılması gereken gübreleme ne kadar geç yapılırsa üründe verim ve kalite kaybı o kadar büyük olur.

 

Bununla birlikte beslenme bozukluklarının teşhisinde, gözle yapılan tetkiklere ilaveten toprak ve bitki analizlerinden de yararlanılması doğru teşhis için önemlidir. Özellikle gözle teşhiste kuşkuya düşülüyorsa mutlaka toprak ve yaprak analizlerine de başvurulmalı ve toplanan bilgiler birlikte değerlendirilmelidir.

 

Bu şekilde hem gözle konulan teşhisin doğruluğu belirlenmiş olur ve varsa bir yanlışlık düzeltilir, hem de eğer noksanlık başka sebeplere dayalı olarak ortaya çıkmış ise bu tespit edilir. Toprakta bir besinin mutlak  noksanlığının dışında beslenme bozukluğuna neden olanPH şın  bazı faktörlerin elimine edilmesi, noksanlığın tekrarını da önleyeceği için gübrelemeye Göre daha ucuza gelebilir ve daha da kesin etkili olabilir.

 

Bitki analizleri ile besinlerin bitkideki miktarları belirlendikten sonra bunların normal olup olmadıklarının tespiti için de uygulayıcıların bu konuda bilgi sahibi olmaları zorunludur. Çeşitli bitkiler için ideal sayılan besin miktarları çizelgeler halinde ileriki bölümlerde verilmiştir.

 

Böylece yetiştiricilerle bire bir temas da olup, onların sorunlarına çare aramak, öneride bulunmak durumunda olan insanlara önemli bir kolaylık sağlanmıştır.

 

Her bir besin elementinin noksanlığında bitkilerde görülen arazların o elemente has belirtileri ve tecrübeli bir göz tarafından tanınabilmesi, bütün dünyada bitki besleme ile için bilim adamlarını, pratik tarımcılara yardımcı olacak yayınlar yapmaya yöneltmiştir.

 

BİTKİ, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİ NEDEN ZOR ALIR?

Çünkü toprak pH'sı ya çok yüksektir ya da çok düşüktür. Genelde topraklarımızın pH'sı çok yüksektir. Yani kireç oranı yüksektir. Kireç bütün mineralleri bağlar.

 

Kireç aynı şekilde topraktaki mineral ve organik maddeleri de yok eder. Mineralleri ve organik maddesi olmayan topraklarda bitkiler zayıf kalır. Zayıf kalan bitkilerde sürgün gelişmez, bitkiler küçük kalır, böyle bitkilerde meyve az ve meyve kalitesi düşük olur. 

  

Aynı zamanda yüksek kireç ve pH'nın olduğu yerlerde azot, fosfor ve potas kolay alınırken bunların fazlalığı demir, çinko, magnezyum gibi besinlerin alınmasını engeller.

 

Goldenmix yapraktan uygulandığı için, topraktaki bütün olumsuzlukların önüne geçer, kısa sürede (on beş, yirmi dakikada bitki bünyesine girmiş olur.) etkisini gösterir.

 

Yine aynı şekilde tuz oranı yüksek olan topraklarda minerallerin ve organik maddenin faydası görülmez. İnsanlarda ki yüksek tansiyonun sebebi nasıl tuz ise bitkilerde de tuz aynı etkiyi yapar.

 

PEKİ BİTKİ BESLEMEDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

Her gün bir adım ileriye giden teknolojiyi, her gün yapılan yeni buluşları takip etmeden, bitkinin hangi besinleri ne kadar istediğini bilmeden, bitkinin meyve öncesi, meyve tutumu ve meyve sonrası nelere ihtiyacı olduğunu bilmeden sağlıklı bir bitki besleme yapılamayacaktır.

  

Çiçeklenme öncesinden meyve hasadını sonuna kadar gerekli olduğu bütün zamanlarda. Çiçek öncesi, çiçek dökümünden sonra ve 15 gün sonra üç uygulama çiçek tutumunu ve çiçek dökümünü önler. 

 

GOLDENMIX Bitki Besini özel formülü sayesinde kuru daldan (ağaca su yürümeye başladığı dönemler) dahi etkisini gösterir. Bu sayede yapraktan önce çiçek açan bitkilerde çiçeğin döl tutma sorununu ortadan kaldırır. Bilhassa çok yıllık bitkilerde tek bir çiçek verme zamanı olduğu için çiçeklerin hepsi çok kıymetlidir. Çok çiçek tutan bitkilerde çiçek veya meyve seyreltmesi yapılabilir ama tekrar çiçek açtırma imkânımız bulunmamaktadır.

 

GOLDENMIX Bitki Besini bitkinin ihtiyaç duyduğu bütün bitki besin elementlerini içerir. Zengin yapısı sayesinde bitkiyi sağlıklı, gür ve dirençli bir bünyeye kavuşturur.

 

Bitkiler damarları sayesinde köklerinden aldıkları besinleri yapraklara taşımakta, yapraklarda foto sentez yaptıktan sonra bitkinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve bitki besin maddelerini yaşam alanlarına ve meyvelere gönderirler. İyi dağıtım yapılmamış kök gübrelerinin bir tarafa az gitmesi veya damar tıkanıkları nedeniyle köklerden aldığı aldığı besinleri taşımakta veya fotosentezini yaptığı besinleri meyvelerine yeterince taşıyamamaktadır.

 

Buda çeşitli dallarda çeşitli boyutlarda irili ufaklı meyve vermesine neden olmaktadır. Bu hem işçilik, hem de pazar kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. İç pazarda ucuz fiyatlarda alıcı bulmaktadır. 

 

GOLDENMIX Bitki Besini kolayca nüfus eden yapısıyla yaprak tarafından hemen emilmekte, fotosentezi yapıldıktan sonra meyveye  ve bitkinin yaşam alanlarına hemen ulaşmaktadır. Bitkinin besin elementlerini taşımak gibi bir enerji harcamasına gerek yoktur. Gereksiz enerji kayıplarından kurtulan bitki bütün enerjisini bizler için meyve olan, ama kendisi için soyunu devam ettirme aracına gönderir. Bitki ne kadar sağlıklı bir meyve üretirse soyunu da devam ettireceğinden, bütün gücünü meyvelerine verecektir.

 

GOLDENMIX Bitki Besini bitkiyi sağlıklı nesiller için teşvik edecektir. Bitki için sağlıklı nesiller bizler içinde kaliteli ürünler demektir.

 

GOLDENMIX Bitki Besini özel ve kolayca meyveye ulaşan yapısından dolayı bütün meyveler parlak, canlı, albenili, aromalı, ve eşit büyüklükte olacaktır. Bu hem işçilik giderlerinin az olması ( meyve veya sebzeleri seçme, boyutlandırma), hem de ihracatlık ürün elde edilmesini sağlayacaktır.Hastalık veya zararlı etkisiyle, Zayıf ve Yorgun olan bitkiye, tek başına ilaç vermeyin, Strese sokmayın.
Strese giren ağaç bir hafta on gün kendine gelemez, ürün geç yetiştirir, pazar kaybolur.
Ürününüz ucuza satılır.
Her ilaçlamada, muhakkak GOLDEN WET ve GOLDENMIX le beraber ilaç verin.

ÜRÜNLERİMİZİ ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNDEN veya      www.TarimMarketi.com     dan TEMİN EDEBİLİRSİNİZ